დავით კობიძე, კობიძეების მარანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (57)