ირაკლი როსტომაშვილი, როსტომაანთ მარანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (45)