ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო ,,ატენი" (,,ატენური")