საქართველოში გავრცელებული ძმარმჟავა ბაქტერიები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა