მინერალური და ორგანული სასუქების გავლენა ყურძნის მოსავლიანობასა და ღვინის ხარისხზე