ღვინის დაყენება: CO2-ის არეში და აერირების პირობებში