ღვინის შემადგენლობასა და ხარისხს შორის დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი