ირაკლი გვარამია, მარანი არტიზანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (47)