10–11 მარტს ტრენინგი – მექვევრეობა, ქვევრი და მარანი – გიორგი ბარისაშვილი