მცენარეთა დაცვის ბიომეთოდების გამოყენება მევენახეობაში