არჩილ გუნიავას მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (7)