ისტორიული წყაროები. ავათ მყოფობა ღვინისა და იმისი წამლობა, ლევან ჯორჯაძე, 1876