ხაშმის საფერავი - „ჯაყელების“ სავიზიტო ბარათი და დამოკლეს მახვილი