საფერავი, ავთანდილ ბედენაშვილის ღვინის მანუფაქტურა, 2011