ქართული ღვინის ცნობის ფურცელი, #2, თებერვალი, 2012