ღვინო უყვარდა წითელი და აქვნდა უკლეველი ხოდაშნური და ყვარული