ღვინის დაავადებები (2) – დაყენების და ან შენახვის დროს ღვინისგან მოპოვებული ნაკლულოვანებანი